Recykling i ekologia opakowań

Opakowania z tektury falistej oprócz tego, że mają zapewnić odpowiednie przechowywanie i transport danego produktu, muszą być również przyjazne dla środowiska. Zużyte kartony są świetnym materiałem do powtórnego przerobu jako makulatura, a recykling opakowań tekturowych jest przykładem racjonalnej gospodarki odpadami. Tektura jest materiałem, który ulega biodegradacji, ajednocześnie może być wielokrotnie przetwarzana jako surowiec wtórny. W czasie produkcji tektury udział makulatury z niej uzyskanej może stanowić nawet 80% masy celulozowej. Znacznie zmniejsza to zużycie surowców naturalnych oraz pozwala nie „zapychać" wysypisk śmieci.

Proces recyklingu jest procesem złożonym, na który składa się szereg różnych operacji. Zaliczamy do nich: zbiórkę, segregowanie, transport i przetwarzanie odpadów. Tylko sprawne zorganizowanie wszystkich tych czynności prowadzi do budowy efektywnego systemu recyklingu umożliwiającego prowadzenie zintegrowanej gospodarki odpadami. Jej nadrzędnym celem jest wydzielenie ze strumienia odpadów materiałów i substancji „nieszkodliwych" (szkło, makulatura – również tektura pochodząca z zużytych pudeł kartonowych, złom, tworzywa sztuczne i materię organiczną) od materiałów i substancji niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, zużyte oleje, farby, kleje, itp.) w celu ich posegregowania, oczyszczenia i przygotowania już, jako surowców wtórnych do sprzedaży lub w przypadku niektórych rodzajów odpadów do bezpiecznego unieszkodliwiania. W tym też celu odpady, w zależności od ich rodzaju, zbiera się selektywnie, tzn. w oddzielnych pojemnikach do segregowania odpadów, np. z napisem „szkło", „papier" lub „makulatura", „puszki", „plastik" itp. Właściwie prowadzona selektywna zbiórka ogranicza ilość odpadów zwożonych na wysypiska. Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858). Zgodnie z § 6 ust. 1. tego rozporządzenia odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER" (niektóre przedsiębiorstwa oczyszczania stosują dwa rodzaje pojemników: jasno niebieski na papier i ciemnoniebieski z przeznaczeniem na odzysk tektury). Należy pamiętać, że podstawową zasadą dotyczącą segregowanych opakowań jest ich wcześniejsze zgniatanie.Niestety brak „świadomości ekologicznej" społeczeństwa na temat potrzeby zbierania i segregacji odpadów przekłada się na niską jakość zbieranych odpadów oraz ich niewielką ilość.

Wszystkie działanie mające na celu ochronę środowiska podkreślają, że wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych ma ogromne znaczenie zarówno ze względów ekonomicznych, jak również gospodarczych i społecznych. Dzięki recyklingowi możliwe jest:
  • odciążenie środowiska naturalnego od zanieczyszczeń,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na budowę składowisk odpadów i instalacji spalarni odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowców pierwotnych poprzez zastosowanie surowców wtórnych,
  • obniżenie kapitałochłonności i energochłonności pozyskania i przetworzenia surowców pierwotnych,
  • eliminacja opłat i kar z tytułu wytwarzania i gromadzenia odpadów.

Unia Europejska stosuje różnego rodzaju zachęty dla przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem oraz wspiera organizacje propagujące ideę recyklingu. Obecnie, zgodnie z Piątym Programem Działań na Rzecz Ochrony Środowiska ogłoszonym przez Unię Europejską na mocy Uchwały Rady Wspólnot Europejskich nr 93/C138/01 z dnia 1 lutego 1993 r., każdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wytwarzane wyroby nie tylko w pierwszym okresie ich użytkowania, ale także w okresie, gdy wyrób przestaje być użyteczny i staje się niechciany przez konsumenta. Stwarza to konieczność takiego projektowania nowych wyrobów, aby były one łatwe do powtórnego wykorzystania jako surowce wtórne. Stąd firma Kowalski – Opakowania z tektury falistej stosuje do wyrobu opakowań kartonowych wyłącznie tektury pochodzące od sprawdzonych dostawców stosujących najlepsze techniki produkcyjne.

Stosujmy zatem opakowania z tektury zamiast plastikowych i foliowych, sortujmy śmieci i odpady ułatwiając ich przetwarzanie, dbajmy o czystość naszego środowiska!
 
rzetelnafirma